Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Дерев`янко С.Т.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Полонина"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
02970984
1.4. Місцезнаходження емітента
Львівська, -, 79035, м. Львiв, вул.Зелена, 162
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(032) 270 20 55 -
1.6. Електронна поштова адреса емітента
vatpolonyna@lviv.farlep.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України 79   28.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці polonyna.pat.lviv.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Товариство не володiє жодними лiцензiями. Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Держава в особi Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Львiвськiй обл. на момент створення акцiонерного товариства володiла 100% акцiй емiтента. Станом на 31.12.2011р. державна частка в статутному капiталi вiдсутня. Дивiденди протягом останнiх трьох рокiв не нараховувались i не виплачувались. Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Товариство не здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. Особливої iнформацiї за звiтний перiод не виникало. Iншi цiннi папери емiтент не випускав. Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. Через те, що випуск акцiй переведено в бездокументарну форму iснування - сертефiкатiв акцiй немає. Випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався. Випуск iпотечних облiгацiй не здiйснювався. Випуск сертифiкатiв ФОН не здiйснювався. Товариство не фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалась. Випуск цiльових облiгацiй не здiйснювався.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Полонина"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Полонина"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
79035
3.1.5. Область, район
Львівська, -
3.1.6. Населений пункт
м. Львiв
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Зелена, 162
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №777308
3.2.2. Дата державної реєстрації
15.06.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
44851.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
44851.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЛОД "Райффайзен Банк Аваль" ПАТ
3.3.2. МФО банку
380805
3.3.3. Поточний рахунок
26005117082
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
3.3.5. МФО банку
-
3.3.6. Поточний рахунок
-
3.4. Основні види діяльності
70.20.1 Здавання пiд найм власної та державної нерухомостi виробничо-технiчного та культурного призначення.
21.21.0 Виробництво гафрованого паперу та пакувань з паперу та картону.
51.70.0 Iншi види оптової торгiвлi.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй обл. 20823070 79000Україна Львiв вул. Сiчових Стрiльцiв 3 100.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Фонд оплати працi всього (тис.грн.) - 799,9 Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 52 Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 5 Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня - 4 Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 17,2%, на 13% зросла середня заробiтна плата. Кадрової програми немає.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дерев`янко Свiтлана Тодосiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 397231 27.03.1997 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
Середня спецiальна.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Полонина" - комерцiйний директор.
6.1.8. Опис
Скликання та проведення засiдань Правлiння, визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 9.4) та положенням "Про Правлiння". Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв голови Правлiння визначається умовами контракту. Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ямборко Вiра Якiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 573005 08.09.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Полонина" - ст. iнспектор по кадрах
6.1.8. Опис
Скликання та проведення засiдань Наглядової ради, укладання контракту iз Головою правлiння. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 9.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванчук Тетяна Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 585030 30.09.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
Середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Полонина" - комерцiйний директор.
6.1.8. Опис
Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 9.5) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данилко Свiтлана Теодозiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 033834 02.07.2002 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Полонина" - бухгалтер
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.9.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малярчук Дем`ян Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 252062 20.03.2003 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "СП "Погар Iнтернешнл" - голова правлiння
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.9.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доскiч Iрина Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 881652 03.07.1998 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Фея" - перукар
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.9.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доскiч Галина Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 834038 15.05.1998 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЛДОРЛДЦ - зав. вiддiлом
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства (п.9.3) та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Доскiч Вiктор Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 881653 03.07.1998 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
Неповна вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Радгосп "Львiвський" - майстер
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 9.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння, гол. бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Родич Оксана Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 200716 28.05.1996 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Об`єднання "Захiдукргеологiя" - машинiстка
6.1.8. Опис
Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (п.9.4.) та положенням "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Занько Василь Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КС 007985 28.06.2002 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Полонина" - ст.майстер
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 9.4) та положенням "Про Правлiння". Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масник Євгенiя Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КВ 808936 22.11.2001 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1946
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Полонина" - начальник планового вiддiлу
6.1.8. Опис
Участь в засiданнях Правлiння, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Правлiння. Повноваження визначаються статутом товариства (п.9.4.) та положенням "Про Правлiння". Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чорняк Стефанiя Михайлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 817037 12.05.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1949
6.1.5. Освіта**
Середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Полонина", бухгалтер
6.1.8. Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (п.9.5.) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мелих Дарiя Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КА 905403 28.07.1998 Пустомитiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
Середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Полонина", касир-фiнансист
6.1.8. Опис
Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (п.9.5.) та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiння Дерев`янко Свiтлана Тодосiвна КА 397231 27.03.1997 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 31 0.03456000000 31 0 0 0
Голова Наглядової ради Ямборко Вiра Якiвна КА 573005 08.09.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 31 0.03456000000 31 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Iванчук Тетяна Iванiвна КА 585030 30.09.1997 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 31 0.03456000000 31 0 0 0
Член Наглядової ради Данилко Свiтлана Теодозiвна КС 033834 02.07.2002 Галицьким РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 31 0.03456000000 31 0 0 0
Член Наглядової ради Малярчук Дем`ян Миколайович КС 252062 19.03.2003 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 18655 20.79660000000 18655 0 0 0
Член Наглядової ради Доскiч Iрина Павлiвна КА 881652 03.07.1998 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 17401 19.39870000000 17401 0 0 0
Член Наглядової ради Доскiч Галина Михайлiвна КА 834038 15.05.1998 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 8896 9.92000000000 8896 0 0 0
Член правлiння Доскiч Вiктор Михайлович КА 881653 03.07.1998 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 19172 21.37000000000 1972 0 0 0
Член правлiння, гол. бухгалтер Родич Оксана Миколаївна КА 200716 28.05.1996 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 31 0.03456000000 31 0 0 0
Член правлiння Занько Василь Петрович КС 007985 28.06.2002 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 31 0.03456000000 31 0 0 0
Член правлiння Масник Євгенiя Михайлiвна КВ 808936 22.11.2001 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 31 0.03456000000 31 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Мелих Дарiя Олексiївна КА 905403 28.07.1998 Пустомитiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 30.12.1998 31 0.03456000000 31 0 0 0
Член ревiзiйної комiсiї Чорняк Стефанiя Михайлiвна КА 817037 12.05.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 30.12.1998 31 0.03456000000 31 0 0 0
Усього 64403 71.79634000000 47203 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ЗАТ СП "Погар Iнтернешнл" 22332837 79058 Україна Львівська - м. Львiв вул. Хiмiчна, 12/51 05.05.1999 11657 12.99530000000 11657 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Доскiч Вiктор Михайлович КА 881653 03.07.1998 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 19172 21.37000000000 19172 0 0 0
Доскiч Iрина Павлiвна КА 881653 03.07.1998 Пустомитiвським РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 17401 19.39870000000 17401 0 0 0
Малярчук Дем`ян Миколайович КС 252062 19.03.2003 Личакiвським РВ ЛМУ УМВСУ у Львiвськiй обл. 30.12.1998 18655 20.79660000000 18655 0 0 0
Усього 66885 74.56060000000 66885 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 08.02.2011
Кворум зборів** 87.500000000000
Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний): 1. Про обрання голови та секретаря зборiв. 2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 4. Звiт органiв управлiння про роботу у звiтному перiодi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної (Наглядової) ради, звiту ревiзiйної комiсiї, звiту виконавчого органу. 5. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства. 7. Розподiл прибуткiв i збиткiв товариства. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть. 9. Про переведення випуску iменних акцiй з документарної у бездокументарну форму випуску. Прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй. 10. Визначення депозитарiю для обслуговування випуску акцiй, що дематерiалiзуються. 11. Про укладення договору зi зберiгачем iменних цiнних паперiв, про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв. 12. Визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження про змiну дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 13. Затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в друкованому виданнi та персонального повiдомлення акцiонерiв. 14. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення щодо дематерiалiзацiї випуску акцiй. 15. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства. 16. Визначення дати припинення здiйснення операцiй в системi реєстру. 17. Затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю. 18. Вiдкликання (дострокове припинення повноважень) Правлiння, голови та членiв Спостережної ради, ревiзора. 19. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакцiї Статуту у зв?язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства". Внесення змiн та доповнень до Статутiв дочiрнiх пiдприємств Товариства шляхом затвердження нової редакцiї Статутiв. 20. Здiйснення дiй з реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства та Статутiв дочiрнiх пiдприємств. 21. Затвердження нової редакцiї положень про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю(Ревiзора) Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства. 22. Про утворення наглядової ради, визначення її кiлькiсного складу та обрання членiв наглядової ради. Про затвердження умов договорiв з членами наглядової ради. 23. Про утворення та обрання виконавчого органу АТ. Про затвердження умов договору з головою та членами виконавчого органу АТ. 24. Про утворення та обрання ревiзiйної комiсiї АТ. Про затвердження умов договору з головою та членами ревiзiйної комiсiї АТ. Розгляд питань порядку денного та прийнятi рiшення: Затвердити Звiт Правлiння, Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради, висновки Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт та баланс пiдприємства за 2010р., прибуток отриманий за 2010 рiк направити на погашення збиткiв минулих рокiв i залишок вiд прибутку направити на розвиток Товариства. Схвалити значнi правочини щодо вiдчуження майна Товариства, перевести у бездокументарну форму простi iменнi акцiї, обрати депозитарiєм ПрАт "ВДЦП", обрати зберiгачем ТзОВ "Пiдприємство "Росан-Цiннi папери", 15 питання знято з розгляду, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства та дочiрнiх пiдприємств. Затвердити положення про загальнi збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства. Обрати голову та членiв Наглядової ради i Ревiзiйної комiсiї.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галаудитконсалтинг"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31658287
Місцезнаходження 79053 Україна Львівська - м. Львiв вул. В.Великого 81/36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2757
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2001
Міжміський код та телефон (032) 245-30-74
Факс (032) 245-30-60
Вид діяльності аудит
Опис Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Галаудитконсалтинг" затверджений зовнiшнiм аудитором Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росан-Цiннi Папери"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22335534
Місцезнаходження 79035 Україна немає - м. Львiв вул. Пасiчна, 135
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №376975
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.10.2010
Міжміський код та телефон (032) 294-87-76
Факс (032) 294-87-75
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис Зберiгач цiнних паперiв товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 4107 Україна немає - м. Київ вул. Тропiнiпа, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 (41,42)
Факс -
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй цiнних паперiв товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20064500
Місцезнаходження 01033 Україна Київська - м. Київ вул. Саксаганського, 36 В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581146
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.08.2007
Міжміський код та телефон (044)4905785
Факс (044)4905785
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис згiдно рахунку № ДГ-0000401 вiд 19.12.2011 р.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.03.2011 17/13/1/11 Львiвське ТУ ДКЦПФР UA 1302751003 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.500 89702 44851.000 100.000000000000
Опис Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство "Полонина" є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "Полонина" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товаритсва"
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Пiдприємство складається з ПАТ"Полонина",яка знаходиться у м.Львовi вул.Зелена 162. На цiй терiторiї загальною площею 1.2 га знаходиться адмiнiстративний корпус, виробничi склади, котельня, пiдстанцiя. Товариство займається офсетним друком та здає примiщення в оренду. На цiй же територiї працює два дочiрнiх пiдприємства :"Полонянка"- iдальня та ДП"Унiверсам", яке надає швейнi послуги. Змiн в органiзацiйнiй структурi не планується.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду реорганiзацiя не проводилась, будь-яких пропозицiй щодо цього питання не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На протязi 2011 року пiдприємство в бухгалтерському i в податковому облiку використовувало податковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Методика розрахунку суми зносу вiдповiдає вимогам П(с) БО 7 "Основнi засоби", по нематерiальних активах - вимогам П(с) БО 8 "Нематерiальнi активи", iнших П(с) БО та ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", а також обранiй облiковiй полiтицi. Пiдприємство дотримувалось вимог незмiнностi методiв, визначених облiковою полiтикою, стосовно облiку основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу.
Текст аудиторського висновку
ГАЛАУДИТКОНСАЛТИНГ Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб?єктiв аудиторської дiяльностi №2757 вiд 30.11.2001 р. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ЄДРПОУ 31658287 Україна 79053 м. Львiв вул. В.Великого 81/36 п/р 2600712028 в ЛОД Райффайзен банк ?Аваль? МФО 325570 тел./факс (032)2453060, (032) 2453074 E-mail gac@best.lviv.ua №06/03/12-01 вiд 06 березня 2012 р. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛОНИНА" за 2011 рiк Керiвництву та акцiонерам ПАТ "Полонина" Ми, незалежна аудиторська фiрма ТзОВ ?Галаудитконсалтинг? (Свiдоцтво про внесення у реєстр суб?єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р., рiшенням Аудиторської палати України вiд 03 листопада 2011 року №240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року), провели перевiрку фiнансово ? господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Полонина" (далi ? ПIДПРИЄМСТВО). Повна назва ПIДПРИЄМСТВА українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "Полонина". Код за ЄДРПОУ: 02970984. Мiсцезнаходження (юридична адреса): 79070, Україна, м.Львiв , вул. Зелена, 162. Дата реєстрацiї 15.06.1994р., нове Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А01 №777308 вiд 22.02.2011. Номер запису про державну реєстрацiю 1 415 105 0004 006649. Мiсце проведення державної реєстрацiї: Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради. ПIДПРИЄМСТВО здiйснювало фiнансово-господарську дiяльнiсть згiдно Статуту, затвердженого у 2011 роцi загальними зборами ПАТ "Полонина" (протокол вiд 08.02.2011р.). Основнi види дiяльностi ПIДПРИЄМСТВА за звiтний перiод згiдно КВЕД: 70.20.0 ? здавання в оренду власного нерухомого майна; 21.21.0? виробництво гофрокартону, паперової та картонної тари; 51.90.0 ? iншi види оптової торгiвлi; 52.12.0 ? ро здрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; 60.24.0 ? дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту. Публiчне акцiонерне товариство "Полонина" є новим найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства "Полонина" вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдкрите акцiонерне товариство "Полонина" засноване згiдно з розпорядженням регiонального вiддiлення Фонду державного майна України у Львiвськiй областi вiд 15 квiтня 1994 року № 46, шляхом перетворення ДКП Львiвський завод ?Полонина? у вiдкрите акцiонерне товариство, вiдповiдно до Закону України ?Про приватизацiю майна державних пiдприємств? вiд 4 березня 1992 року, ?Порядку перетворення державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства?, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 грудня 1992 року № 688. Загальна кiлькiсть акцiонерiв становить 496, в тому числi: юридичних осiб 1 особа ( частка 12,9953 %), фiзичних 495 осiб( частка 87, 0047 %): ? фiзичнi особи, громадяни України, 2 особи, якi володiють частками бiльше 10 вiдсоткiв: Доскiч В.М (частка 21,37299 % статутного капiталу), Малярчук Д.М.(частка 20,79664 % статутного капiталу. Перевiркою було охоплено фiнансово-господарську дiяльнiсть ПIДПРИЄМСТВА за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року з метою пiдтвердження достовiрностi, повноти та вiдповiдностi чинному законодавству та нормативним документам даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi, а саме пiдтвердження статей та валюти фiнансової звiтностi ПIДПРИЄМСТВА, а саме фiнансового звiту СМП у складi балансу (ф. 1-м) станом на 31 грудня 2011р., Звiту про фiнансовi результати (ф. 2-м) за 2011 рiк. При здiйсненнi перевiрки аудитор керувалась вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", положеннями та вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2010 року, що обов?язковi для застосування в якостi нацiональних стандартiв аудиту у вiдповiдностi до рiшення Аудиторської палати України №229/7 вiд 31.03.2011 року, iз змiнами, внесеними рiшенням Аудиторської палати України вiд 03.11.2011 № 240/7, якi зобов?язують нас планувати i проводити аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi у тому, що фiнансовi звiти та данi облiку не мiстять суттєвих викривлень, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 ?Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi?, МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". Аудитор провела перевiрку у вiдповiдностi з "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)?, затвердженому рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №11360 (у чиннiй редакцiї). Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПIДПРИЄМСТВА є нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення ПIДПРИЄМСТВА. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал пiдприємства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосовуваної основи фiнансової звiтностi (Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства), включаючи її достовiрне подання. Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстять суттєвих виправлень внаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлювання думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi судження аудитора, яке ?рунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб?єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлювання нашої думки. Висловлення думки На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Полонина" представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Полонина" станом на 31 грудня 2011р., його фiнансовi результати за 2011 рiк згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Iнша допомiжна iнформацiя Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2010р. складає 1755,7 тис. грн., станом на 31.12.2011р. ? 1813,4 тис. грн. Розмiр статутного капiталу пiдприємство на початок i кiнець року 44851, 00 гривень. Вартiсть чистих активiв ПIДПРИЄМСТВА є вищою за розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") - не виявлено. У вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПIДПРИЄМСТВА виконання значних правочинiв вiд 10 до 25% вартостi активiв пiдприємства за даними рiчної звiтностi потребує дозволу Наглядової ради пiдприємства, а виконання значних правочинiв бiльше 25% вартостi активiв пiдприємства за даними рiчної фiнансової звiтностi потребує рiшення загальних зборiв акцiонерiв пiдприємства. У дослiджуваний перiод ознакам значного правочину вiдповiдала здача майна в операцiйну оренду, а саме було укладено договори операцiйної оренди за адресою м.Львiв , вул. Зелена, 162, та санаторiю ?Полонина, що погоджено рiшенням зборiв акцiонерiв протокол вiд 08 лютого 2011р. Операцiї з операцiйної оренди основних засобiв вiдображенi в облiку вiдповiдно до дiючих нацiональних П(С)БО (дохiд визнано вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 ?Дохiд?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. № 290 зi змiнами i доповненнями; визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi на ПIДПРИЄМСТВI здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 10 ?Дебiторська заборгованiсть?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. №237 iз подальшими змiнами та доповненнями з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, встановлених iншими П(С)БО.). На дату балансу сума дебiторської заборгованостi становить 252,2 тис. грн. Корпоративне управлiння органiзовано на пiдприємствi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту пiдприємства. Головою правлiння є громадянка України Дере?янко Свiтлана Тодосiвна. Контрольнi функцiї покладено на ревiзiйну комiсiю. Внутрiшнiй аудит не здiйснюється (пiдроздiл внутрiшнього аудиту не створено). Аудитором проведенi процедури iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитор дiйшла висновку, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, який стосується доходу, несуттєвий. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму): Перевiрку фiнансово ? господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська обласна торгово-виробнича компанiя" здiйснювала незалежна аудиторська фiрма ТзОВ ?Галаудитконсалтинг?. Свiдоцтво про внесення у реєстр суб?єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р. (рiшенням Аудиторської палати України вiд 03 листопада 2011 року №240/4 термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 03.11.2016 року). Мiсцезнаходження аудиторської фiрми ? 79053, м. Львiв, вул. Володимира Великого, буд. 81, кв. 36, тел. (032)2453060; факс (032)2453078. Аудит проведений у вiдповiдностi до умов договору на проведення аудиту № 27/02-2012-01 вiд 27 лютого 2012 року роботи щодо визначення достовiрностi фiнансової звiтностi були розпочатi 27 лютого 2012 року та закiнченi 06 квiтня 2012р., про що складений акт приймання-здачi виконаних робiт. Аудитор, Директор ТзОВ ?Галаудитконсалтинг? (сертифiкат серiї А №004623, Свiдоцтво про внесення у реєстр суб?єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р. (рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 жовтня 2006р. №167/3 вiд 26.10.2006р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 26.10.2011 року) Ю.В.Панченкова Аудитор, (сертифiкат серiї А №003068 ) С.П.Лозовицький м.п. м. Львiв, 06.04.2012р. 1. Корегування даних попереднiх звiтiв Згiдно з Балансом станом на 31 грудня 2010 року, пiдтвердженим аудиторським висновком незалежного аудитора Лозовицького С.П. вiд 25.03.2011 року, валюта Балансу станом на 31.12.2010 року складає 2184,2 тис. грн. У 2011 роцi ПIДПРИЄМСТВО не проводило змiни валюти Балансу на початок звiтного перiоду. 2. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки необоротних активiв та фiнансових iнвестицiй ПIДПРИЄМСТВА Оцiнка та критерiї визнання необоротних активiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2011 року та на дату Балансу ПIДПРИЄМСТВА вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 ?Основнi засоби?, що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000р. № 92 iз подальшими змiнами та доповненнями. Данi синтетичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку та вимогам П(С)БО 7 ?Основнi засоби?. Станом на 31.12.2011 року балансова вартiсть необоротних активiв ПIДПРИЄМСТВА становить 1524,3 тис. грн. Нижче наведено iнформацiю про склад необоротних активiв (основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних матерiальних активiв) на 31.12.2011 року у розрiзi первiсної. залишкової вартостi та зносу (табл. 1): Таблиця 1 тис.грн. Назва Станом на 31.12.2010 Станом на 31.12.2011 Основнi засоби: залишкова вартiсть 1 340,6 1 236,1 первiсна вартiсть 3 822,9 3 707,1 знос ( 2 482,3 ( 2 471,0 ) Таблиця 1 тис.грн. Назва Станом на 31.12.2010 Станом на 31.12.2011 Основнi засоби Будiвлi Первiсна вартiсть 1405,7 1418 Знос 746,3 805,3 Залишкова вартiсть 659,4 612,7 в т.ч. вартiсть дооцiнки Машини та обладнання (обчислювальна технiка) Первiсна вартiсть 173,1 33,2 Знос 51,6 32,6 Залишкова вартiсть 121,5 0,6 Транспортнi засоби Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть Iнструменти, прилади та iнвентар Первiсна вартiсть 20,8 143,1 Знос 111,7 129,5 Залишкова вартiсть -90,9 13,6 Iншi основнi засоби (бiблiотечнi фонди) Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть Разом основнi засоби Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть Iншi необоротнi матерiальнi активи Первiсна вартiсть 25 24 Знос 25 24 Залишкова вартiсть 0 0 Нематерiальнi активи Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть Всього необоротних активiв Первiсна вартiсть 1624,6 1618,3 Знос 934,6 991,4 Залишкова вартiсть 690 626,9 На балансi ПIДПРИЄМСТВА облiкованi власнi основнi засоби. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та вимогам П(С)БО 7 ?Основнi засоби?. Рух основних засобiв ПIДПРИЄМСТВА у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображений вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 ?Основнi засоби?. Надходження, вибуття, модернiзацiя та переоцiнка основних засобiв протягом 2011 року на ПIДПРИЄМСТВI не здiйснювалась. Ремонт основних засобiв вiдображений вiдповiдно д0 П(С)БО 7 "Основнi засоби". Протягом 2011 року ПIДПРИЄМСТВО здiйснювало нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом, що вiдповiдає наказу про облiкову полiтику ПIДПРИЄМСТВА та вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби. Змiн у методi нарахування амортизацiї основних засобiв не вiдбувалося. Податковий облiк основних засобiв та їхньої амортизацiї здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз наступними змiнами та доповненнями (далi ? Податковий кодекс). На балансi пiдприємства нематерiальних активiв на балансу не було. Оцiнка та критерiї визнання iнших необоротних матерiальних активiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2011 року та на дату Балансу вiдповiдають облiковiй полiтицi ПIДПРИЄМСТВА та вимогам П(С)БО 7 ?Основнi засоби?. Данi синтетичного облiку iнших необоротних матерiальних активiв вiдповiдають даним аналiтичного облiку та вимогам П(С)БО 7 ?Основнi засоби?. Надходження iнших необоротних матерiальних активiв ПIДПРИЄМСТВА у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображено вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 ?Основнi засоби?. Переоцiнка, модернiзацiя, реалiзацiя, лiквiдацiя, iнше вибуття та ремонт iнших необоротних матерiальних активiв протягом 2011 року на ПIДПРИЄМСТВI не здiйснювалась. Амортизацiя (знос) iнших необоротних матерiальних активiв протягом 2011 року нараховувалась за методом "100%? , передбаченим П(С)БО 8 та наказом про облiкову полiтику пiдприємства. За статтею Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї на 01.01.2011 облiковувався залишок гудвiлу утворений при приватизацiї пiдприємства на суму 2 тис.грн. Аудитор не спостерiгала за iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв пiдприємства, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових записiв ми не змогли пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. 3. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнвестицiй ПIДПРИЄМСТВА Протягом 2011 року ПIДПРИЄМСТВО операцiй з довгостроковими та короткостроковими фiнансовими iнвестицiями не здiйснювало та на балансi не облiковувало. 4. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв ПIДПРИЄМСТВА Оцiнка та критерiї визнання запасiв ПIДПРИЄМСТВА протягом 2011 р. та на дату Балансу у цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 9 ?Запаси?, що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.99р. № 246 iз подальшими змiнами та доповненнями. У складi запасiв у 2011 роцi пiдприємство вiдображає виробничi запаси, оцiненi за первiсною вартiстю (iсторичною собiвартiстю). Протягом 2011 року вiдбувався рух запасiв. При цьому одиницею вимiру запасiв є їх найменування. Придбанi запаси, зараховують на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка визначається вiдповiдно до П(С)БО 9 "Запаси". ПIДПРИЄМСТВО протягом 2011 р оцiнку вибуття запасiв здiйснювало за методом iдентифiкованої собiвартостi. Метод оцiнки вибуття запасiв не змiнювались протягом звiтного перiоду. Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". Протягом 2011 року здiйснена iнвентаризацiя наявних запасiв пiдприємства. Аудитор не спостерiгала за iнвентаризацiєю наявних запасiв, оскiльки дата iнвентаризацiї у вiдповiдностi до наказу по ПIДПРИЄМСТВУ передувала датi укладання договору на проведення аудиторської перевiрки. Через характер облiкових записiв ми не змогли пiдтвердити кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. 5. Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки дебiторської заборгованостi ПIДПРИЄМСТВА Визнання та оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi на ПIДПРИЄМСТВI здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 10 ?Дебiторська заборгованiсть?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.99р. №237 iз подальшими змiнами та доповненнями з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, встановлених iншими П(С)БО. Дебiторська заборгованiсть ПIДПРИЄМСТВА станом на 31.12.2011 року становить 307,7 тис. грн. У складi дебiторської заборгованостi облiковано дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (1,7 тис. грн..) та дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (306 тис. грн.). Резерв сумнiвних боргiв не створювався. На думку аудитора розмiр зобов?язань у фiнансовiй звiтностi є реальним. Пiдприємством у звiтному перiодi не проводилась повна iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi. 6. Перевiрка грошових коштiв ПIДПРИЄМСТВА У складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно чинних П(С)БО вiдображають кошти в касi, на банкiвських рахунках i в дорозi, а також грошовi документи. ПIДПРИЄМСТВО має в банкiвських установах такi поточнi рахунки у нацiональнiй валютi: Рахунки Банк МФО Валюта 26005117082 ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Львiв 380805 нацiональна валюта Станом на 31.12.2011 року на балансi ПIДПРИЄМСТВА рахувалися залишки грошових коштiв в сумi 58,8 тис. грн. в нацiональнiй валютi. Протягом 2011 року операцiї в iноземнiй валютi не здiйснювались. Записи грошових коштiв на дату балансу пiдтвердженi актами звiрки з банками. 7. Перевiрка реальностi розмiру зобов?язань, вiдображений у фiнансовiй звiтностi ПIДПРИЄМСТВА Визнання, облiк та оцiнка зобов?язань протягом 2011 року та на дату Балансу здiйснювалась на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 11 ?Зобов?язання?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000р. № 20 з подальшими змiнами i доповненнями. Структура зобов?язань ПIДПРИЄМСТВА свiдчить про реальнiсть суми кредиторської заборгованостi. У загальнiй сумi пасивiв на дату Балансу власний капiтал ПIДПРИЄМСТВА складає 84 %. На дату Балансу ПIДПРИЄМСТВО не має довгострокових зобов?язань. ПIДПРИЄМСТВО має на Балансi поточнi зобов?язання та облiковує їх у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 11 ?Зобов?язання? та iнших нормативних документiв. На дату Балансу поточнi зобов?язання пiдприємства представленi наступним чином: поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом ? 61,6 тис грн.; Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги ? 159,9 тис грн. Позик банкiв та нарахованих i несплачених вiдсоткiв за користування позиками банкiв немає. У звiтному перiодi Товариство не нараховувало i не виплачувало дивiдендiв. У звiтному перiодi здiйснена часткова iнвентаризацiя зобов?язань. Забезпечення ПIДПРИЄМСТВОМ не створювались. 8. Перевiрка правильностi та адекватностi визначення власного капiталу ПIДПРИЄМСТВА та його структури Заявлений статутний капiтал ПIДПРИЄМСТВА на 01 сiчня 2011 року складав 44851 грн. Сплачений капiтал ПIДПРИЄМСТВА складав 44851 грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 17.03.2011р.№ 17/13/1/11 видане Львiвським ТУ ДКЦПФР. У 2011 роцi змiн, пов?язаних iз статутним капiталом ПIДПРИЄМСТВА, не вiдбувалося. Формування та сплата статутного капiталу вiдбулася у перiод, що не входить до перiоду, що перевiрявся. Ми довiряємо думцi попереднього аудитора, яким засвiдчено, що статутний капiтал сформований повнiстю. Додатковий капiтал на ПIДПРИЄМСТВI складає 2434,1 тис. грн. Формування додаткового капiталу вiдбулася у перiод, що не входить до перiоду, що перевiрявся. Ми довiряємо думцi попереднього аудитора, яким засвiдчено формування додаткового капiталу. Станом на 31.12.2011р. резервний капiтал ПIДПРИЄМСТВОМ не сформований. 9 Перевiрка правильностi ведення бухгалтерського облiку, класифiкацiї та оцiнки витрат ПIДПРИЄМСТВА Оцiнка та критерiї визнання витрат ПIДПРИЄМСТВА, їх класифiкацiя протягом 2011 року вiдповiдають вимогам П(С)БО 16 ?Витрати?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318 зi змiнами та доповненнями. У складi витрат вiдображено: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) ? 1218,8 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати ? 1385,50 тис. грн.; податок на прибуток ? 28,8 тис. грн. Податковий облiк витрат господарської дiяльностi здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України. 10.Перевiрка реальностi та точностi фiнансових результатiв ПIДПРИЄМСТВА, вiдображених у фiнансовiй звiтностi Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї на ПIДПРИЄМСТВI протягом 2011 р. визначено у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 ?Дохiд?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. № 290 зi змiнами i доповненнями. Протягом 2011 року ПIДПРИЄМСТВО одержувало доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт послуг -2686,5 тис.грн., iншi операцiйнi доходи 1,7 тис. грн.; iншi доходи ? 19,8 тис. грн. Податковий облiк доходiв здiйснюється на ПIДПРИЄМСТВI у вiдповiдностi до вимог Податкового кодексу України. Фiнансовий результат за 2011 рiк визначений ПIДПРИЄМСТВОМ згiдно з вимогами П(С)БО 3 ?Звiт про фiнансовi результати?, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. № 290 зi змiнами i доповненнями. За звiтний рiк чистий прибуток склав 74,9 тис.грн. Визначення в бухгалтерському облiку згiдно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток" вiдстрочених податкових активiв i зобов?язань не проводилось. Непокритий збиток на ПIДПРИЄМСТВI на дату Балансу складає 665,7 тис. грн. 11. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Протягом 2011 року ПIДПРИЄМСТВО не здiйснювало iнших дiй, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" (прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу; прийняття рiшення про викуп власних акцiй; факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; змiна складу посадових осiб емiтента, отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента). 12. Аналiз показникiв фiнансового стану ПIДПРИЄМСТВА Показники На 01.01. 2011р. На 31.12. 2011р. Вiдхилення Оптимальне значення Коефiцiєнти лiквiдностi: Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,06977 0,17034 0,10056 0,25-0,5 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,291482 1,83748 0,54600 1,0-2,0 Коефiцiєнт швидкої (поточної) лiквiдностi 0,97736 1,37283 0,39546 0,7-0,8 Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi: Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,80382 0,84008 +0,03626 0,25-0,5 Коефiцiєнт покриття зобов?язань власним капiталом (коефiцiєнт структури капiталу або фiнансування) 0,24406 0,19036 -0,05370 <1 Чистi активи Чистi активи 1755,7 1813,4 57,7 45,0 Рентабельнiсть активiв 0,02335 0,03474 +0,011 х Чистий збиток на 1 гривню активiв х х х х В результатi перевiрки встановлено наступнi обставини, що можуть мати вплив на оцiнку достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства: - Товариством не проводилось визначення в бухгалтерському облiку згiдно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток" вiдстрочених податкових активiв i зобов?язань, оскiльки товариство є малим пiдприємством i подає в державнi органи спрощену фiнансову звiтнiсть, - Достовiрнiсть оцiнки основних засобiв, вартiсть який складає 57,3% валюти на дату балансу, має певнi обмеження, а саме визначення справедливої вартостi основних засобiв з метою дотримання вимог П(С)БО №7 i П(С)БО28 "Зменшення корисностi активiв" не здiйснювалось. Аудитор, Директор ТзОВ ?Галаудитконсалтинг? (сертифiкат серiї А №004623, Свiдоцтво про внесення у реєстр суб?єктiв аудиторської дiяльностi №2757, рiшення АПУ №104 вiд 30.11.2001р. (рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 жовтня 2006р. №167/3 вiд 26.10.2006р. термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 26.10.2011 року) Ю.В.Панченкова Аудитор, (сертифiкат серiї А №003068 С.П.Лозовицький м.п. м. Львiв, 07.03.2012р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основний вид продукцiї - здавання пiд найм власної нерухомостi, що дає 57.2 % реалiзацiї вiд загального обсягу. Крiм оренди товариство займається виробництвом, а саме: виготовляє пакети та паперовi мiшки - 25,7%, швейнi послуги (пошиття спец.одягу) - 10,3% та послуги їдальнi - 6,8%. Цiни на продукцiю встановлює сам емiтент. Цiни можуть змiнюватися в зв`язку зi змiню попиту та змiни цiн на матерiали та енергоносiї. Новi технологiї не впроваджуються. Перспектива розвитку - пiдприємство веде i буде продовжувати вести певну роботу по збiльшенню обсягiв виробництва. Однак через вiдсутностi вiльних оббiгових коштiв покращення технологiчного прогресу не планується. Виробництво ведеться на основi дрiбних разових замовлень, а тому постiйнi споживачi вiдсутнi. Реалiзацiя продукцiї здiйснюється безпосередньо товариством та дочiрнiми пiдприємствами по безготiвковому розрахунку. Конкуренти є, але iнформацiї про них немає. Особливостi продукцiї емiтента в порiвняннi до продукцiї конкурентiв - застарiле технологiчне обладнання. Перспективнi плани розвитку вiдсутнi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Придбання або вiдчуження активiв за останнi п`ять рокiв небуло.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась. Обмежень на використання майна немає. Умови використання основних засобiв нормальнi. Ведення облiку згiдно з П(С)БО 7 iз застосуванням прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї. Основнi засоби знаходяться за адресою: м.Львiв, вул.Зелена, 162. Обладнання застарiле, яке працює бiльше 20 рокiв. Робота пiдприємства на екологiю навколишнього середовища не впливає, ведення капiтального будiвництва не планується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
iстотнi проблеми якi впливають на дiялнiсть емiтента : - податковий тиск; - низька купiвельна спроможнiсть населення; - недостатня наявнiсть обiгових коштiв. Iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому не передбачаються.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Штрафiв та компенсацiй за порушення чинного законодавства немає.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв, яких для поточних потреб недостатньо. Шляхи покращення лiквiдностi фiнансового стану : реалiзацiя своєї продукцiї по попереднiй оплатi за грошi.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Невиконаних договорiв немає.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
- надання полiграфiчних послуг; - реалiзацiя путiвок; - iншi види дiяльностi, якi будуть сприяти отриманню прибуткiв товариства. Iншого розширення виробництва, реконструкцiї, дослiджень та розробок не планується. За звiтний рiк дослiджень та розробок не було.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки за звiтний перiод не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи не вiдкривались.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншої iстотної iнформацiї, яка б зацiкавила iнвесторiв немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1090.600 1003.200 0.000 0.000 1090.600 1003.200
будівлі та споруди 800.700 764.300 0.000 0.000 800.700 764.300
машини та обладнання 119.100 76.800 0.000 0.000 119.100 76.800
транспортні засоби 7.600 3.600 0.000 0.000 7.600 3.600
інші 163.200 158.500 0.000 0.000 163.200 158.500
2. Невиробничого призначення: 250.000 232.900 0.000 0.000 250.000 232.900
будівлі та споруди 250.000 232.900 0.000 0.000 250.000 232.900
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 1340.600 1236.100 0.000 0.000 1340.600 1236.100
Опис По будiвлях та спорудах: первiсна вартiсть становить (тис.грн.) - 2115.7, сума нарахованого зносу - 1065.0, ступiнь зносу - 50% Машини та обладнання: первiсна вартiсть становить (тис.грн.) - 1336.6, сума нарахованого зносу -1217.5 , ступiнь зносу - 91% Транспортнi засоби: первiсна вартiсть становить (тис.грн.) - 114,3, сума нарахованого зносу - 106,7, ступiнь зносу - 93%. Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть становить (тис.грн.) - 256.3, сума нарахованого зносу - 93.1, ступiнь зносу - 36% Обмежень щодо використання майна немає.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 1813.400 1755.700
Статутний капітал (тис. грн.) 45.000 45.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 45.000 45.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №010-070, 100-250 та 270 активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1)/ Розраховуємо суму зобов'язань як суму рядкiв 440-460, 500-610, та 630 ПАСИВУ Балансу (S2)/ Вартiсть чистих активiв визначається як S1-S2.
Висновок Товариство дотримується вимог ч. 3 ст. 155 ЦКУ, оскiльки розрахункова вартiсть чистих активiв (1813.4 тис.грн.) є бiльшою вiд статутного капiталу (45 тис.грн.)
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 61.600 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 17.600 X X
Інші зобов'язання X 266.000 X X
Усього зобов'язань X 345.200 X X
Опис: д/н

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2010 0 0
3 2009 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликалися. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Спостережної ради комiтети не створенi.
Інші (запишіть) У складi Спостережної ради iншi комiтети не створенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени Спостережної ради не отримують винагороди.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Так Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Iнших положень в Товариствi не прийнято.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Ні Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) У зв"язку з переведенням акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування та отриманням свiдоцтва про випуск акцiй у бездокументарнiй формi розiрвано договiр №54/03/10 вiд 31.03.2010р. з реєстратором ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор" ЄДРПОУ 22362711. Систему реєстру товариства передано на обслуговування зберiгачу ТзОВ "Пiдприємство "Росан-Цiннi папери", ЄДРПОУ 22335534, договiр №20-ДМ/11 вiд 22.07.2011р. Депозитарiєм Товариства було обрано ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (ЄДРПОУ 35917889), з яким укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв та в якому депоновано Глобальний сертифiкат. Дата прийняття рiшення про передачу ведення реєстру 08.02.2011р., орган що прийняв рiшення - загальнi збори акцiонерiв, реєстр передано згiдно акту прийому-передачi вiд 22.07.2011р., сторони акту прийому передачi: ПАТ "Полонина", ТзОВ "Росан-Довiра-Реєстратор", ТзОВ "Пiдприємство "Росан-Цiннi папери".

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Кодекс (принципiв, правил) корпоративного управлiння в Товариствi не приймався.

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
-
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
-
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
-
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
-
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
-
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
-
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
-
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
-
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
-
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
-
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
-
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
-
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
-

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Полонина" за ЄДРПОУ 02970984
Територія за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 6024
Вид економічної діяльності Здавання пiд найм власної та державної нерухомостi виробничо-технiчного та культурного призначення. за КВЕД 70.20.1
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса 79035 м. Львiв вул.Зелена, 162
Середня кількість працівників 50
Баланс на 31.12.2011
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 288.2 288.2
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1340.6 1236.1
- первісна вартість 031 3822.9 3707.1
- знос 032 ( 2482.3 ) ( 2471.0 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
- первісна вартість 036 0.0 0.0
- накопичена амортизація 037 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 2.0 0.0
Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
Усього за розділом I 080 1630.8 1524.3
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 115.5 143.7
Поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
Готова продукція 130 19.1 16.7
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 279.5 306.0
- первісна вартість 161 279.5 306.0
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 1.2 1.7
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.0 0.0
Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 29.9 58.8
- у тому числі в касі 231 0.0 0.0
- в іноземній валюті 240 0.0 0.0
Інші оборотні активи 250 108.2 107.4
Усього за розділом II 260 553.4 634.3
III. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0.0 0.0
Баланс 280 2184.2 2158.6
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 45.0 45.0
Додатковий вкладений капітал 320 2451.3 2434.1
Резервний капітал 340 0.0 0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -740.6 -665.7
Неоплачений капітал 360 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Усього за розділом I 380 1755.7 1813.4
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0.0 0.0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 114.0 17.6
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 180.0 159.9
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом 550 57.5 61.6
- зі страхування 570 2.5 20.1
- з оплати праці 580 26.0 40.8
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0.0 0.0
Інші поточні зобов'язання 610 48.5 45.2
Усього за розділом IV 620 428.5 345.2
V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
Баланс 640 2184.2 2158.6

Примітки д/н
Керівник Дерев`янко С.Т.
Головний бухгалтер Родич О.М.

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3191.8 2484.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 505.3 ) ( 402.0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 2686.5 2082.2
Інші операційні доходи 040 1.7 61.7
Інші доходи 050 19.8 165.8
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 2708.0 2309.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 1218.8 1792.5
Інші операційні витрати 090 ( 1385.5 ) ( 434.1 )
у тому числі: 091 0.0 0.0
092 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Інші витрати 100 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 2604.3 ) ( 2226.6 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 ( 103.7 ) ( 83.1 )
Податок на прибуток 140 ( 28.8 ) ( 31.8 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 ( 74.9 ) ( 51.3 )
Забезпечення матеріального заохочення 160 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 ( 0.0 ) ( 0.0 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0.0 0.0


Примітки д/н
Керівник Дерев`янко С.Т.
Головний бухгалтер Родич О.М.